Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Slaptones MAATwerk en een opdrachtgever tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen ondertekend is afgeweken. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Slaptones MAATwerk waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.

Uitvoering van de overeenkomst
Offerte-aanbiedingen zijn vrijblijvend tot het moment van  accoord via mail of ondertekende retournering door de opdrachtgever. Na bevestiging of  retournering van de offerte krijgt deze de status van contract. Bij het aangaan van de overeenkomst staat de opdrachtgever garant voor het aanwezig zijn van de eventueel vereiste vergunningen (denk aan geluidsoverlast) en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht beroepen. Slaptones MAATwerk verplicht zich de overeenkomst met goed vakmanschap en naar beste vermogen uit te voeren en heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slaptones MAATwerk aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt
.
De inhoud/vorm van te leveren diensten wordt door Slaptones MAATwerk in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. Slaptones MAATwerk behoudt het recht de inhoud van uitvoering te bepalen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvoeringsruimte tenzij in de offerte anders overeengekomen.
Opdrachtgever gaat accoord met referentievermelding op de website van Slaptones MAATwerk.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op de in de factuur aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Na verstrijken van deze 14 dagen volgt een herinnering welke alsnog binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Indien ook deze termijn wordt overschreden zal een 2e herinnering volgen met  een eenmalige opslag voor administratiekosten van € 50,- ; opdrachtgever gaat door acceptatie van de offerte accoord met deze  leveringsvoorwaarden en betaling van deze opslag. De kosten bij latere betaling dan overeengekomen en gemaakt voor het (eventueel door derden laten) innen van het verschuldigde bedrag, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

Klachten
Opdrachtgever dient na geleverde dienst  klachten binnen 8 dagen schriftelijk of per E-mail kenbaar te maken.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Slaptones MAATwerk is beperkt tot het bedrag van de door de opdrachtgever ondertekende offerteprijs, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Slaptones MAATwerk draagt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel van deelnemers en is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Slijtschade aan gebruikte materialen komen voor rekening van Slaptones MAATwerk en indien een deelnemer daardoor een deel mist zal Slaptones MAATwerk evenredig kosten in mindering brengen op de factuur. Indien materiaal beschadigd raakt door het niet of onjuist opvolgen van de instructies zal deze schade door opdrachtgever vergoed worden.


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slaptones MAATwerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Is de aard van de opdracht dusdanig dat uitvoering op een later tijdstip niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Annuleringen en wijzigingen
Bij minder deelnemers dan in de bevestiging vermeld vindt geen restitutie plaats. Bij meer deelnemers zullen wij indien nodig een nacalculatie doen en daarvoor een aangepaste factuur sturen. Ook bij wijzigingen van het programma maken we een nieuwe calculatie en bevestiging. De oude overeenkomst blijft rechtsgeldig totdat de nieuwe, door opdrachtgever accoord gegeven, is terug ontvangen. Bij wijzigingen op een accoord gegeven offerte kunnen* wij over het negatieve prijsverschil tussen oude en nieuwe overeenkomst 25%  kosten in rekening brengen.

Bij annulering tot 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten brengen wij niets in rekening. Bij annulering binnen 30 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten kunnen* wij 25% van de totaalsom, met een minimum van € 100,- in rekening brengen; bij annulering binnen 10 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten is dat 50%  van de totaalsom, met een minimum van € 125,- . 

Bij annulering op de dag zelf wordt altijd 100% in rekening gebracht. Indien het programma door opdrachtgever op de dag van uitvoering gewijzigd wordt of wanneer anderszins er een wachttijd optreed die niet binnen het contract is opgenomen is Slaptones MAATwerk  gerechtigd per uur een vergoeding van € 50,-  te rekenen.

Onkosten
Slaptones MAATwerk  berekent parkeerkosten tegen op lokatie geldend tarief. Reiskosten : €0,28 per kilometer tenzij anders afgesproken in de offerte. De prijs van te leveren diensten is inclusief instrumenthuur en docent alsmede risicoafkoop van beschadigingen aan de instrumenten behalve als er sprake is van moedwil of oneigenlijk gebruik.

* wordt bepaald door Slaptones en kan per situatie verschillen.